26 juli 2018: extra ingelaste Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli a.s.

Voordracht benoeming tot bestuurslid BPOA: Garmt Boonstra en Diederik Gombert

Het vertrek van Paul van Bakel en per 1 januari 2019 van Hans Philipse uit het bestuur van BPOA betekent dat er vacatures zijn ontstaan. In de ledenvergadering van 21 juni 2018 zijn Garmt Boonstra en Diederik Gombert aan de leden voorgesteld als aspirant bestuursleden. Zij zullen in een extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli 2018 om 17.00 uur worden voorgedragen om te worden benoemd. De leden van BPOA zijn tot 12 juli 2018 in de gelegenheid om (vergezeld van 10 handtekeningen) tegenkandidaten voor te dragen.

 

De vergadering wordt gehouden:

Tijdstip : 26 juli 2018, 17.00 uur

Locatie : Wattbaan 51-8 te Nieuwegein (ten kantore van Ferm-in-pensioenen)

Aanmelding : stuur een mail naar info@bpoa.nl

 

We zien u graag op 26 juli 2018.

Lees verder

21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de ledenvergadering op 21 juni a.s.

De toekomst van úw pensioen

We staan naar verwachting aan de vooravond van wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Welke wijzigingen voorzien we en wat betekenen die voor uw pensioen? De heer R.A.L. Heijn, bestuurslid bij SPOA, is tijdens de ledenvergadering aanwezig om op inspirerende wijze de ontwikkelingen in de pensioenwereld te beschrijven. Ook gaat hij in op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw pensioenregeling. Daarbij neemt hij de tijd om uw vragen te beantwoorden. Een unieke gelegenheid om mee te kunnen praten!

De heer Heijn heeft een achtergrond als beleggingsexpert in de financiële sector. Hij is onder meer verbonden aan Nyenrode Business University.

Agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering van donderdag 21 juni 2018 ziet er als volgt uit:

 Opening en mededelingen

 1. Verslag ALV van 7 december 2017 (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
 2. Presentatie jaarverslag 2017 SPOA (ter informatie)
 3. Jaarverslag 2017 BPOA (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen)
 4. Bestuurszaken BPOA, kandidaatstelling voor bestuurslid van BPOA **
 5. Voornemen tot aanpassing besluitvorming bij BPOA (alleen nog ter informatie)
 6. Stand van zaken wijziging pensioenstelsel in Nederland, door Ronald Heijn
 7. Rondvraag en sluiting

  

Locatie en tijdstip (let op, start om 19.00 uur)

Datum                 :           donderdag 21 juni 2018

Tijd                       :         19.00 tot 20.30 uur, vanaf 18.30 uur ontvangst met koffie en broodje

Locatie                :           Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Aanmelden         :           via info@bpoa.nl. Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes.

 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

De heer Drs. P.J.Th.Th.M. van Bakel

Voorzitter BPOA

 

 ** Oproep bestuur **

Het bestuur BPOA heeft nog geen kandidaat gevonden voor de 2 vacatures bestuursleden, het bestuur roept geïnteresseerde apothekers op om zich te melden.

Bent u geïnteresseerd in de pensioenmaterie en wilt u actief mee besturen over het te voeren beleid? In 2018 komen twee vacatures vrij in het bestuur BPOA.

Het bestuur zorgt ervoor dat een nieuw bestuurslid de benodigde kennis verwerft.

Meer informatie over BPOA is te vinden op de website: www.bpoa.nl 

Belangstelling voor deze functie kan kenbaar worden gemaakt via e-mail: info@bpoa.nl. Graag ook een cv met eventuele referenties en bestuurservaring bijvoegen.

 

 

Lees verder

Mei/juni2018: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten


Ook in mei en juni is BPOA weer vertegenwoordigd tijdens de KNMP districtsbijeenkomsten. Na de lunch verzorgt BPOA  een presentatie over de stand van zaken van het pensioendossier in Nederland. Tevens zal de wijze waarop bij BPOA tot besluitvorming wordt overgegaan aan de orde komen. BPOA ziet u graag direct na de lunch terug in de zaal.

Onderwerpen:

 • De stand van zaken van het nieuw pensioenstelsel. Wat is de status en wat houdt dit in op hoofdlijnen met mogelijke gevolgen voor de regeling van de openbaar apothekers.
 • Het voornemen van BPOA tot aanpassing van de besluitvorming bij BPOA; de mogelijkheid om gebruik te maken van stemmen via districtsafgevaardigden. Dit wordt ingezet om meer gedragen besluiten te krijgen en niet o.b.v. stemming door de toevallig op de ALV aanwezige leden.

Zie hier voor meer informatie over onderwerp, data, tijdstip en locatie van de districtsledenbijeenkomsten.

Op 21 juni 2018 vindt de eerstvolgende ALV plaats. Zie hier voor meer informatie. Een schriftelijke uitnodiging ontvangt u half mei.


Lees verder

November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten


SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenpremie de jaarlijkse pensioenopbouw niet meer volledig kan worden gefinancierd. Dit heeft tot gevolg dat BPOA de pensioenregeling moet aanpassen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

 

 • de (toekomstige) pensioenopbouw verlagen;
 • de pensioenpremie verhogen;
 • of een combinatie van beide.

 

Het bestuur van BPOA stelt een combinatie van beide voor. Hiermee wordt het meest rekening gehouden met de verschillende belangen binnen de beroepsgroep. BPOA wil haar leden hierover vooraf goed voorlichten, zodat zij op 7 december aanstaande hierover weloverwogen kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering van BPOA.

Ook op de districtsbijeenkomsten van de KNMP geven BPOA en SPOA presentaties over de aanpassing van de pensioenregeling en is er gelegenheid om vragen te stellen. In de komende periode zijn BPOA en SPOA bij de volgende bijeenkomsten aanwezig:


BPOA wil dit graag met u bespreken. Kom naar de korte sessie van BPOA tijdens de KNMP districtsbijeenkomsten in november 2017. Het betreft immers úw pensioen! Zie hier de agenda en data van de districtsbijeenkomsten KNMP.

Hier vind u de presentatie die gehouden is.


Op 7 december 2017 vindt besluitvorming hierover plaats tijdens de ALV 7-12-2017. U kunt zich opgeven via info@bpoa.nl


Lees verder

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie