18 november: Webinar BPOA-SPOA aanpassing pensioenregeling 2020


De ontwikkelingen op de financiële markten in 2019 hebben als gevolg dat de huidige pensioenpremie niet meer voldoende is voor de huidige pensioenopbouw. Om u goed te informeren over de ontwikkelingen in de pensioenregeling organiseren BPOA en SPOA gezamenlijk een webinar die u digitaal kunt bijwonen.

Deze webinar is geheel gewijd aan de aanpassing van de premie en pensioenopbouw in 2020. U wordt geïnformeerd door de voorzitters van BPOA en SPOA over het voorstel van aanpassing en de consequenties voor de pensioenregeling. Er is gelegenheid om tijdens het webinar vragen te stellen. Ook kunt u tevoren uw vragen toesturen naar info@bpoa.nl.

Op 27 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering BPOA plaats waar het voorstel voor aanpassing van de premie en pensioenopbouw in 2020 ter stemming wordt voorgelegd aan de leden van BPOA. Voor de uitnodiging zie: Downloads/ledenvergadering.

Locatie & Tijd

Locatie: U gaat vlak voor aanvang naar www.bpoa.nl vanwaar u met een link kunt deelnemen aan de webinar.

Tijd: 19:30-20:30 uur.

Lees verder

27 november 2019: Algemene ledenvergadering BPOA


Op woensdag 27 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering BPOA plaats.

Deze bijeenkomst is voor een belangrijk deel gewijd aan de aanpassing van de premie en pensioenopbouw in 2020. Verder praten wij u bij over de actuele stand van zaken van de hervorming van het pensioenstelsel in Nederland.

Voorstel aanpassing per 1 januari 2020

De ontwikkelingen op de financiële markten in 2019 hebben als gevolg dat de huidige pensioenpremie niet meer voldoende is voor de huidige pensioenopbouw.

In de afgelopen weken heeft BPOA met belangenorganisaties in de branche (VZA, ASKA en KNMP) gesproken over het voorlopige voorstel voor aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2020. We leggen dit voorstel in de ALV aan de leden van BPOA voor.

Meer informatie in de webinar op 18/11 en nieuwsbrief BPOA

Om u goed te informeren over de ontwikkelingen in de pensioenregeling organiseert BPOA in samenwerking met SPOA een webinar op maandag 18 november om 19.30 uur. Vlak voor aanvang van de webinar gaat u naar www.bpoa.nl vanwaar u met een link kunt deelnemen aan de webinar. Ook verschijnt er nog een digitale nieuwsbrief van BPOA.

Breng uw stem uit tijdens de ALV

Tijdens de ledenvergadering op 27 november wordt een voorstel ter stemming gebracht. Alleen leden die pensioen opbouwen bij SPOA hebben stemrecht, omdat het hier gaat over een aanpassing in de pensioenregeling. Als u verhinderd bent, maar toch wilt stemmen, kunt u een machtiging meegeven aan een collega. Deze machtiging vindt u op www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/. Elk aanwezig lid mag één machtiging meenemen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening en mededelingen
  • Verslag vorige ALV (25-6-2019) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
  • Actuele stand van zaken van de hervorming van het pensioenstelsel in Nederland
  • Pensioenpremie en pensioenopbouw in 2020 e.v.
  • Rondvraag en sluiting

Tijdstip & locatie

Datum : woensdag 27 november 2019
Tijd : 20.00 tot 21.30 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en broodje
Locatie : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht
Aanmelden : via info@bpoa.nl.

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

START ONDERZOEK NAAR UW MENING OVER UW PENSIOENREGELING


BPOA bepaalt als beroepspensioenvereniging de inhoud van de pensioenregeling voor openbaar apothekers. Om tot een passende pensioenregeling voor de toekomst te komen, is de mening van de achterban zeer belangrijk. Om die reden houdt BPOA op dit moment een digitale enquête onder haar leden. Wat vindt u belangrijk als het om uw pensioen gaat?

Doet u mee?!

In juni 2019 bereikten de regering en sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Met dit akkoord zijn veranderingen in de huidige pensioenregeling voor openbaar apothekers nodig. Gelukkig niet van vandaag op morgen. Het wetgevingstraject is naar verwachting niet voor 2022 afgerond. Dat geeft ons de tijd om te onderzoeken welke veranderingen openbaar apothekers in hun toekomstige pensioenregeling terug zouden willen zien. Natuurlijk wel binnen de wettelijke kaders die het pensioenakkoord hiervoor geeft. 

Hoe doet u mee?

Als het goed is bent u als actief pensioen opbouwende apotheker reeds uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Indien dit niet het geval is graag een mail sturen naar info@bpoa.nl. Onderzoeksbureau MWM2 voert het onderzoek voor ons uit. Invullen duurt circa 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling na 2022. Voor eventuele wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020 worden ze niet gebruikt. Overigens kan alleen op een algemene ledenvergadering tot wijziging van de pensioenregeling worden besloten. Als lid van BPOA kunt daar zelf ook uw stem uitbrengen.

Meer informatie

Bij veel vragen in de enquête staat extra uitleg, zodat u mogelijk ook wat opsteekt over het lastige onderwerp pensioen. Leidt dit bij u tot vervolgvragen, mail die dan naar info@bpoa.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk een antwoord.

Lees verder