Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wanneer is BPOA opgericht?

De Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers is in 2006 opgericht. Aanleiding hiervoor was de nieuwe Wet Verplichtstelling Beroepspensioenfondsen die op 1 januari 2006 van kracht is geworden. Het doel van de nieuwe wet was om de beroepspensioenfondsen los te maken van de 'invloedsfeer' van de beroepsvereniging, omdat beroepsverenigingen veelal ook andere belangen behartigen dan alleen de pensioenbelangen van de betrokken beroepsgenoten. Tot 2006 verleende de KNMP als beroepsvereniging instemming bij het benoemen van bestuursleden van de SPOA. Met de oprichting van de BPOA is deze taak bij de beroepspensioenvereniging gelegd.

Missie BPOA: wat is het bestaansrecht van BPOA?

BPOA heeft als doel het verzorgen van de pensioenvoorziening voor alle openbare apothekers. BPOA is verantwoordelijk voor de verplichtstelling en bepaalt de inhoud van de pensioenregeling.

Zo bepaalt BPOA bijvoorbeeld de hoogte van de premie. BPOA heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan SPOA. Het BPOA-bestuur draagt de bestuursleden van SPOA en leden van het verantwoordingsorgaan voor. Daarnaast kan BPOA het SPOA-bestuur adviseren over specifieke situaties.

Visie BPOA: wat wil BPOA voor de toekomst?

BPOA streeft naar een passende pensioenregeling tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij draagvlak is onder de openbare apothekers en rekening wordt gehouden met de belangen van gepensioneerden.  

Taken BPOA

BPOA heeft de volgende taken:

 • Vaststellen van wijzigingen in de pensioenregeling
 • Voordragen van leden voor een positie in het pensioenfondsbestuur van SPOA
 • Voordragen van leden voor een positie in het verantwoordingsorgaan van SPOA
 • Kiezen van leden voor een positie in het bestuur van BPOA
 • Aantonen dat er voldoende draagvlak is voor een eigen pensioenregeling voor apothekers

De overheid toetst iedere vijf jaar via BPOA of er draagvlak is voor onze pensioenregeling. Er is sprake van voldoende draagvlak als minstens 60% van de actieve deelnemers aan de pensioenregeling lid is van de vereniging. BPOA streeft naar een goede pensioenregeling tegen zo laag mogelijke kosten. Zie Jaarverslag 2022 voor missie/visie/strategie.                

Hoe wil BPOA haar ambities realiseren?

Passende pensioenregeling

Doel: toekombestendige pensioenregeling hebben en kunnen acteren op actuele veranderingen en ontwikkelingen.

Hoe dit te realiseren?

 • Moderne pensioenregeling met degressieve opbouw
 • Ontwikkelingen volgen van nieuwe door SZW te publiceren pensioenvarianten
 • Analyse van pensioenvarianten met ‘voors’ en ‘tegens’

Tegen zo laag mogelijke kosten

Doel: pensioenopbouw en uitvoeringskosten van pensioenregeling kan betaald worden uit de op te brengen premie.

Hoe dit te realiseren?

 • Periodiek evalueren van kosten van opbouw en uitvoering
 • Budgetbewaking op inkomsten en uitgaven
 • Besparingspotentieel aangeven
 • Periodiek onderzoek naar alternatieve mogelijkheden van uitvoering

Draagvlak onder de openbare apothekers

Doel: onze actieve leden kunnen zich vinden in de pensioenregeling en voelen zich betrokken bij het beleid van BPOA.

Hoe dit te realiseren?

 • BPOA onderhoudt nauw contact met haar leden (nieuwsbrief, website, etc.)
 • BPOA betrekt haar leden bij te maken keuzes (door o.a. analyse, ALV)
 • BPOA betrekt belangenorganisaties bij de keuzes die BPOA maakt

Houdt rekening met de belangen van gepensioneerden

Doel: onze leden die gepensioneerd of gewezen openbaar apotheker zijn voelen dat hun belangen worden vertegenwoordigd.

Hoe dit te realiseren?

 • BPOA onderhoudt nauw contact met haar gepensioneerde/gewezen leden (jaarlijkse bijeenkomst)
 • BPOA betrekt haar gepensioneerde/gewezen leden bij de besluitvorming over de onderwerpen die hen raken en geeft hen hier stemrecht in    

Draagvlak voor verplicht gestelde collectieve pensioenregeling

Via een periodieke toets wordt eens in de vijf jaar beoordeeld of er nog voldoende draagvlak is voor het deelnemen in de beroepspensioenregeling voor openbare apothekers. De maatstaf voor het draagvlak is de representativiteit van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). BPOA wordt door de minister van SZW als representatief beschouwd indien een belangrijke meerderheid van de beroepsgenoten (60%) lid is van deze pensioenvereniging. In 2023 heeft BPOA aan de minister aangetoond dat dit het geval is, waarmee de verplichtstelling voor 5 jaar is verlengd.