Laatste Nieuws


Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Veldwerk enquête afgerond

Met een respons van 19,5% is het veldwerk van de enquête onder BPOA leden per 2 mei afgerond. De resultaten worden uitgewerkt.

Lees verder


Vacature Extern bestuurslid Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers met aandachtsgebied pensioenbeheer

Vanwege toenemende werkzaamheden en de wijziging van het pensioenstelsel, hebben het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) en de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) besloten het bestuur permanent uit te breiden met een tweede extern bestuurslid (niet-beroepsgenoot) dat tevens zitting zal nemen in de pensioen- en communicatiecommissie.

Lees verder


Vacature pensioenfondsbestuurder bij SPOA (beroepsgenoot)

Met het binnenkort aftreden van één van de bestuursleden, is binnen het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) een vacature ontstaan voor een beroepsgenoot. De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) draagt kandidaat bestuursleden voor SPOA voor en zoekt voor deze vacature een apotheker met affiniteit voor pensioenen.

Lees verder

Apothekers mogen zelf kiezen tussen nieuwe contract of verbeterde premieregeling


Gepubliceerd op 23-04-2021

Pensioenfonds Openbare Apothekers en de beroepspensioenvereniging enquêteren de deelnemers over hun voorkeuren in het nieuwe stelsel. Zij kiezen in februari 2022 een nieuwe pensioenregeling. Dat schrijven het fonds en de beroepspensioenvereniging op de website ‘Apothekerspensioen’, waarop met deelnemers wordt gecommuniceerd over het nieuwe stelsel. Het is de bedoeling vanaf 1 januari 2024 in een nieuwe regeling pensioen op te bouwen.

20 april 2021, een artikel van Sameer van Alfen, Pensioen Pro

De uitvraag onder openbare apothekers moet inzicht geven in hun voorkeuren bij de keuze tussen het nieuwe contract of de verbeterde premieregeling. In de online enquête staan bijvoorbeeld vragen over solidariteit, de behoefte aan keuzevrijheid, beleggen en gewenste risicoprofielen. Het pensioenfonds heeft nu een middelloonregeling. 

Het fonds en de vereniging houden de enquête, omdat de actieve leden van de vereniging de inhoud van de pensioenregeling bepalen. Dat is anders bij bedrijfstakfondsen, waar de sociale partners aan zet zijn. ‘De input van de actieve leden is nodig om de juiste afweging te kunnen maken’, zegt fondsvoorzitter Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens in een filmpje op de website. Actieve leden zijn deelnemers die premie inleggen én lid zijn van de vereniging. 

Gepensioneerden en slapers die lid zijn van de beroepspensioenvereniging mogen ook een enquête invullen, met een aangepaste vragenlijst. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekbureau MWM2, is verstuurd naar 5093 leden. Het onderzoeksbureau bepaalt of de respons en de antwoorden representatief zijn.

Beperkte voorkennis deelnemers 

Is het niet lastig om via een enquête te achterhalen welk contract een deelnemer wil? ‘Er is bij de vraagstelling rekening gehouden met beperkte voorkennis van de respondenten met de voorliggende pensioencontracten’, schrijven het fonds en de vereniging in een reactie. Het fonds en de vereniging wijzen erop dat hun leden allemaal een universitaire opleiding hebben. 

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van de beroepspensioenvereniging in juni. De vereniging werkt de voorkeur in het najaar uit, ook weer met inspraak van deelnemers. Uiteindelijk zal de vereniging een voorstel doen voor de nieuwe regeling, waarover gestemd wordt in februari 2022.

Het fonds en de beroepspensioenvereniging gaan ervan uit dat leden tegen die tijd een ‘weloverwogen keuze’ kunnen maken. ‘De uitkomsten van de enquêtes zijn daarvoor al teruggekoppeld en besproken met de leden. Daarnaast zorgen we onder meer met polls, webinars en nieuwsbrieven voor verdere ondersteuning. Het voorstel waarover besloten wordt, zal niet als een verrassing komen.’

Ook besluit over uitvoerder en invaren 

De leden zullen in februari 2022 ook beslissen of het pensioenfonds Openbare Apothekers de nieuwe regeling blijft uitvoeren, of dat er een andere uitvoerder wordt geselecteerd. 

Lustgraaf-Wielens: ’Het pensioenfonds zal na de besluiten over de pensioenregeling en uitvoering zijn bestaansrecht overwegen. Er wordt dan ook gekeken naar het vermogen dat deelnemers bij het fonds hebben opgebouwd. Wordt dat ingevaren in de nieuwe regeling? In het pensioenakkoord gaat daar de voorkeur naar uit. Het bestuur zal bekijken of dit ook voor deelnemers de beste oplossing is.’ 

Als het beroepspensioenvereniging op een later moment besluit in te varen, moet het hiervoor een verzoek indienen bij het pensioenfonds. Daarna beslist het pensioenfondsbestuur of er wordt ingevaren, via een (interne) collectieve waardeoverdracht.