Laatste Nieuws


Rapportage ledenonderzoek nieuwe pensioenregeling

Tijdens de ALV van 23 juni jl. heeft Annelien van Groningen, voorzitter BPOA, de resultaten toegelicht van de enquête die onder de leden van BPOA in april is uitgezet. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Aftreden bestuurslid BPOA

Lees verder


Bestuur verwelkomt apotheker Marvin Tjioe

In de ALV van 23 juni jl. is als vijfde bestuurslid voorgedragen èn benoemd: Marvin Tjioe.

Lees verder


Verplichtstelling en solidariteit belangrijke pijlers onder apothekerspensioen

Dat blijkt uit het rapport van het onderzoek onder leden van BPOA dat gepubliceerd wordt op apothekerspensioen.nl. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel. Overigens spreken veel apothekers ook een wens uit voor keuzemogelijkheden binnen de regeling. Daarmee biedt de enquête nog niet op alle fronten duidelijkheid.

Lees verder

Apothekers mogen zelf kiezen tussen nieuwe contract of verbeterde premieregeling


Gepubliceerd op 23-04-2021

Pensioenfonds Openbare Apothekers en de beroepspensioenvereniging enquêteren de deelnemers over hun voorkeuren in het nieuwe stelsel. Zij kiezen in februari 2022 een nieuwe pensioenregeling. Dat schrijven het fonds en de beroepspensioenvereniging op de website ‘Apothekerspensioen’, waarop met deelnemers wordt gecommuniceerd over het nieuwe stelsel. Het is de bedoeling vanaf 1 januari 2024 in een nieuwe regeling pensioen op te bouwen.

20 april 2021, een artikel van Sameer van Alfen, Pensioen Pro

De uitvraag onder openbare apothekers moet inzicht geven in hun voorkeuren bij de keuze tussen het nieuwe contract of de verbeterde premieregeling. In de online enquête staan bijvoorbeeld vragen over solidariteit, de behoefte aan keuzevrijheid, beleggen en gewenste risicoprofielen. Het pensioenfonds heeft nu een middelloonregeling. 

Het fonds en de vereniging houden de enquête, omdat de actieve leden van de vereniging de inhoud van de pensioenregeling bepalen. Dat is anders bij bedrijfstakfondsen, waar de sociale partners aan zet zijn. ‘De input van de actieve leden is nodig om de juiste afweging te kunnen maken’, zegt fondsvoorzitter Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens in een filmpje op de website. Actieve leden zijn deelnemers die premie inleggen én lid zijn van de vereniging. 

Gepensioneerden en slapers die lid zijn van de beroepspensioenvereniging mogen ook een enquête invullen, met een aangepaste vragenlijst. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekbureau MWM2, is verstuurd naar 5093 leden. Het onderzoeksbureau bepaalt of de respons en de antwoorden representatief zijn.

Beperkte voorkennis deelnemers 

Is het niet lastig om via een enquête te achterhalen welk contract een deelnemer wil? ‘Er is bij de vraagstelling rekening gehouden met beperkte voorkennis van de respondenten met de voorliggende pensioencontracten’, schrijven het fonds en de vereniging in een reactie. Het fonds en de vereniging wijzen erop dat hun leden allemaal een universitaire opleiding hebben. 

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van de beroepspensioenvereniging in juni. De vereniging werkt de voorkeur in het najaar uit, ook weer met inspraak van deelnemers. Uiteindelijk zal de vereniging een voorstel doen voor de nieuwe regeling, waarover gestemd wordt in februari 2022.

Het fonds en de beroepspensioenvereniging gaan ervan uit dat leden tegen die tijd een ‘weloverwogen keuze’ kunnen maken. ‘De uitkomsten van de enquêtes zijn daarvoor al teruggekoppeld en besproken met de leden. Daarnaast zorgen we onder meer met polls, webinars en nieuwsbrieven voor verdere ondersteuning. Het voorstel waarover besloten wordt, zal niet als een verrassing komen.’

Ook besluit over uitvoerder en invaren 

De leden zullen in februari 2022 ook beslissen of het pensioenfonds Openbare Apothekers de nieuwe regeling blijft uitvoeren, of dat er een andere uitvoerder wordt geselecteerd. 

Lustgraaf-Wielens: ’Het pensioenfonds zal na de besluiten over de pensioenregeling en uitvoering zijn bestaansrecht overwegen. Er wordt dan ook gekeken naar het vermogen dat deelnemers bij het fonds hebben opgebouwd. Wordt dat ingevaren in de nieuwe regeling? In het pensioenakkoord gaat daar de voorkeur naar uit. Het bestuur zal bekijken of dit ook voor deelnemers de beste oplossing is.’ 

Als het beroepspensioenvereniging op een later moment besluit in te varen, moet het hiervoor een verzoek indienen bij het pensioenfonds. Daarna beslist het pensioenfondsbestuur of er wordt ingevaren, via een (interne) collectieve waardeoverdracht.