Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder


Besluit invaren komt dichterbij

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming.

Lees verder


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder

Twee vacatures open voor lid Verantwoordingsorgaan SPOA


Gepubliceerd op 26-03-2019

Apothekers worden uitgenodigd om te solliciteren op de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA). Twee vacatures staan momenteel open.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) denkt kritisch mee over allerlei beleidszaken en voorziet het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) gevraagd en ongevraagd van advies. Jaarlijks wordt achteraf beoordeeld of het bestuur goed gehandeld heeft. Op deze wijze vertegenwoordigt het VO de belangen van de deelnemers en gepensioneerden van SPOA. Het VO van het pensioenfonds heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel maakt onderdeel uit van het bestuursverslag. De reactie van het bestuur op dit oordeel wordt eveneens in het bestuursverslag opgenomen.

Het VO bestaat uit deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds die benoemd worden door het bestuur van het pensioenfonds, na voordracht door de beroepspensioenvereniging (BPOA). Rekening houdende met het rooster van aftreden van de leden wordt gezocht naar twee nieuwe leden.

Leden van het VO hebben een zittingstermijn van drie jaar. Herbenoeming is twee maal mogelijk. Bij het benoemen van leden van het VO wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat in ieder geval ten minste één man en één vrouw en zowel mensen van boven als van onder de 40 jaar deel uitmaken van het VO.

De functie 

De pensioenregeling van SPOA wordt door BPOA in overleg met haar leden vastgesteld. Het pensioenfonds voert in opdracht van BPOA de pensioenregeling uit. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het Intern Toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.

Voor het bestuur van SPOA en het VO is er een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten, van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie.

De leden van het VO worden voorgedragen door de Beroepspensioenvereniging BPOA.  De procedure voor benoeming en ontslag is vastgelegd in de huishoudelijk reglement van het VO.

De leden van het VO treden af volgens een aftreedrooster, maar uiterlijk na een zittingsduur van drie jaar. Daarna is het lid terstond herbenoembaar. Een lid kan maximaal tweemaal herbenoemd worden. De maximale aaneengesloten zittingsduur bedraagt daarmee 9 jaren.

In de bijlage staan de wettelijke taken en bevoegdheden van het VO vermeld.

Functie vereisten

Voor deze vacature worden apothekers uitgenodigd om te solliciteren op de functie van lid van het verantwoordingsorgaan van SPOA.

Het lid van het VO van SPOA:

 • Is openbaar apotheker of is dat geweest
 • Onderschrijft de doelstelling van SPOA
 • Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging
 • Beschikt over kennis van de verschillende aspecten van het besturen
 • Onderschrijft de gedragscode van SPOA en verklaart deze na te leven
 • Voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid van de wettelijke toezichthouder
 • Is bereid inspanningen te verrichten in het kader van deskundigheidsbevordering, zoals het volgen van cursussen en opleidingen en het bijwonen van congressen en seminars.
 • Is bereid om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Tijdsbesteding en beloning

De kandidaat heeft voldoende tijd om de functie naar behoren uit te voeren. De tijdsbesteding is 40 tot 60 uur per jaar. Gezien de samenstelling van het huidige VO wordt met name gezocht naar een vrouw en een kandidaat met een leeftijd onder de 40 jaar.

De werkzaamheden worden gehonoreerd volgens een vacatievergoeding conform de richtlijnen van de SER.

Kandidaatstelling

Belangstelling voor deze functie kan kenbaar worden gemaakt via e-mail: info@bpoa.nl.

Met sollicitanten wordt in april een gesprek gevoerd door een selectiecommissie van BPOA. Voordracht aan SPOA vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.

Bijlage: wettelijke taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan

Het bestuur van SPOA legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Daarnaast heeft dit orgaan het recht advies uit te brengen aan SPOA over:

het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden

 • het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan
 • de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Functieprofiel VO