Laatste Nieuws


Algemene Ledenvergadering 24 november 2021 DIGITAAL

Op 24 november 2021 vindt de algemene ledenvergadering online plaats. Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt u uit om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder


6 oktober 19:30 uur: Webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen

Moeten we echt over naar een nieuwe pensioenregeling? Hoe zit het dan met het nabestaandenpensioen? De belangen van gepensioneerden? Wordt voldoende rekening gehouden met de verschillen binnen de beroepsgroep? Hoe professioneel is ons beleggingsbeleid? Welke rendementen behalen we? Is er wel aandacht voor duurzaam beleggen? Kiezen we voor solidariteit of toch keuzevrijheid bij beleggen?

Lees verder


Terugblik ALV juni 2021

Op 23 juni is de eerste online ALV van 2021 gehouden. Het was de beste opkomst sinds 10 jaar. 73 leden waren ingelogd in de verhouding: 55% actief deelnemer (iets meer zelfstandigen dan loondienst-apothekers), 20% slaper en 20% reeds gepensioneerd. Belangrijk onderwerp van de ALV was de onder de leden van BPOA gehouden enquête over de wensen in de nieuwe pensioenregeling.

Lees verder


Rapportage ledenonderzoek nieuwe pensioenregeling

Tijdens de ALV van 23 juni jl. heeft Annelien van Groningen, voorzitter BPOA, de resultaten toegelicht van de enquête die onder de leden van BPOA in april is uitgezet. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder

Twee vacatures open voor lid Verantwoordingsorgaan SPOA


Gepubliceerd op 26-03-2019

Apothekers worden uitgenodigd om te solliciteren op de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA). Twee vacatures staan momenteel open.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) denkt kritisch mee over allerlei beleidszaken en voorziet het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) gevraagd en ongevraagd van advies. Jaarlijks wordt achteraf beoordeeld of het bestuur goed gehandeld heeft. Op deze wijze vertegenwoordigt het VO de belangen van de deelnemers en gepensioneerden van SPOA. Het VO van het pensioenfonds heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel maakt onderdeel uit van het bestuursverslag. De reactie van het bestuur op dit oordeel wordt eveneens in het bestuursverslag opgenomen.

Het VO bestaat uit deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds die benoemd worden door het bestuur van het pensioenfonds, na voordracht door de beroepspensioenvereniging (BPOA). Rekening houdende met het rooster van aftreden van de leden wordt gezocht naar twee nieuwe leden.

Leden van het VO hebben een zittingstermijn van drie jaar. Herbenoeming is twee maal mogelijk. Bij het benoemen van leden van het VO wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat in ieder geval ten minste één man en één vrouw en zowel mensen van boven als van onder de 40 jaar deel uitmaken van het VO.

De functie 

De pensioenregeling van SPOA wordt door BPOA in overleg met haar leden vastgesteld. Het pensioenfonds voert in opdracht van BPOA de pensioenregeling uit. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het Intern Toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.

Voor het bestuur van SPOA en het VO is er een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten, van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie.

De leden van het VO worden voorgedragen door de Beroepspensioenvereniging BPOA.  De procedure voor benoeming en ontslag is vastgelegd in de huishoudelijk reglement van het VO.

De leden van het VO treden af volgens een aftreedrooster, maar uiterlijk na een zittingsduur van drie jaar. Daarna is het lid terstond herbenoembaar. Een lid kan maximaal tweemaal herbenoemd worden. De maximale aaneengesloten zittingsduur bedraagt daarmee 9 jaren.

In de bijlage staan de wettelijke taken en bevoegdheden van het VO vermeld.

Functie vereisten

Voor deze vacature worden apothekers uitgenodigd om te solliciteren op de functie van lid van het verantwoordingsorgaan van SPOA.

Het lid van het VO van SPOA:

 • Is openbaar apotheker of is dat geweest
 • Onderschrijft de doelstelling van SPOA
 • Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging
 • Beschikt over kennis van de verschillende aspecten van het besturen
 • Onderschrijft de gedragscode van SPOA en verklaart deze na te leven
 • Voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid van de wettelijke toezichthouder
 • Is bereid inspanningen te verrichten in het kader van deskundigheidsbevordering, zoals het volgen van cursussen en opleidingen en het bijwonen van congressen en seminars.
 • Is bereid om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Tijdsbesteding en beloning

De kandidaat heeft voldoende tijd om de functie naar behoren uit te voeren. De tijdsbesteding is 40 tot 60 uur per jaar. Gezien de samenstelling van het huidige VO wordt met name gezocht naar een vrouw en een kandidaat met een leeftijd onder de 40 jaar.

De werkzaamheden worden gehonoreerd volgens een vacatievergoeding conform de richtlijnen van de SER.

Kandidaatstelling

Belangstelling voor deze functie kan kenbaar worden gemaakt via e-mail: info@bpoa.nl.

Met sollicitanten wordt in april een gesprek gevoerd door een selectiecommissie van BPOA. Voordracht aan SPOA vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.

Bijlage: wettelijke taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan

Het bestuur van SPOA legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Daarnaast heeft dit orgaan het recht advies uit te brengen aan SPOA over:

het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden

 • het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan
 • de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Functieprofiel VO