Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder


Besluit invaren komt dichterbij

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming.

Lees verder


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 24 november 2021 DIGITAAL


Gepubliceerd op 25-10-2021

Op 24 november 2021 vindt de algemene ledenvergadering online plaats. Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt u uit om daarbij aanwezig te zijn.

Online vergadering

De vergadering vindt online plaats via ZOOM. Tijdens eerdere digitale ALV's is door een aantal aanwezigen aangegeven dat zij de mogelijkheid missen om met het bestuur en elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen op de agenda. Het bestuur heeft deze kritiek ter harte genomen en kiest nu bewust voor een platform waarbij interactief communiceren wel mogelijk is. Het besluit om de ALV nog wel digitaal te houden is ingegeven door het grote aantal leden dat zich aanmeldt voor de digitale ALV's ten opzichte van een fysieke ALV in het midden van het land.

Apothekerspensioen: het is dichterbij dan u denkt!

We praten u graag bij over de voortgang van het Project Apothekerspensioen, de route op weg naar de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur bespreekt het adviesrapport van het onderzoeksbureau dat verdiepende interviews heeft gehouden op zoek naar de motivatie die apothekers hebben bij het maken van bepaalde keuzes. Met de resultaten uit dit rapport zijn naar verwachting veel belangrijke vragen over de invulling van de nieuwe regeling beantwoord. Waarschijnlijk kan dan in de ALV van maart 2022 aan de leden gevraagd worden een principebesluit te nemen over de nieuwe regeling.

Ter voorbereiding willen we u uitnodigen om de website www.apothekerspensioen.nl te bezoeken. Daar kunt u ook het webinar van 6 oktober terugkijken.

Aanpassing verplichtstelling

In de formele verplichtstellingstekst van de pensioenregeling staat een aantal onvolkomenheden. Het bestuur is voornemens deze aan te passen. Het betreft de oude naam van pensioenfonds SPOA, de oude pensioenrichtleeftijd en een bepaling over uitsluiting van 2e apothekers met een inkomen < € 7.500 per kalenderjaar. Door de tekst van de verplichtstelling op deze punten aan te passen is deze weer in lijn met de werkelijke situatie van de pensioenregeling en het pensioenreglement van SPOA.

Agenda

De agenda voor de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 23-6-2021
 3. Afspraken/conclusie JV 2020 (Kascie) en beloningsbeleid bestuur
 4. Vaststelling begroting 2022
 5. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
  1. Terugblik webinar Vraag & Antwoord 6 oktober
  2. Uitkomsten interviews deelnemers oktober 2021
 6. Bestuurszaken
  1. BPOA
   1. Aanpassing verplichtstelling                                        
   2. Aankondiging aanpassing statuten 
  2. SPOA
 7. Rondvraag en sluiting

Datum en tijdstip

Datum              :        Woensdag 24 november 2021

Tijd                  :         20.00 - 21.15 uur

Locatie             :         let op: dit is een online vergadering

Aanmelding

 • U stuurt een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 24-11-2021 om u aan te melden.
 • U ontvangt vervolgens een link om in te kunnen loggen in de ZOOM vergadering. 
 • Aan het begin van de ALV zal worden uitgelegd hoe u kunt vragen om spreektijd.

Bent u nog niet bekend met ZOOM? Ons secretariaat helpt u graag met een oefentest vooraf. 


Wij zien graag dat u online aanwezig bent bij onze vergadering op 24 november a.s.