Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
LAD

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Een werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland.

Langlevenrisico

Het risico dat een verzekerde persoon langer kan leven dan op basis van de gehanteerde overlevingstafels wordt verwacht.

Lening (onderhandse)

Een lening, die direct tussen de lener en het pensioenfonds wordt afgesloten. Er wordt een specifieke overeenkomst gemaakt.

Liquidatie van een pensioenfonds

Opheffen van een pensioenfonds, nadat is beslotn tot ontbinding van het pensioenfonds. Als gevolg van de liquidatie moeten alle pensioenaanspraken en -rechten aan een andere pensioenuitvoerder worden overgedragen. Er kan een liquidatieoverschot of -tekort ontstaan. In de statuten van een pensioenfonds dient de gang van zaken rondom de liquidatie te zijn opgenomen.

Liquide middelen

Geld, dat direct of vrijwel direct beschikbaar is.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de dynamische liquiditeit en de statische liquiditeit.

De dynamische liquiditeit geeft aan of in bepaalde periode de binnenkomende geldstroom groter of kleiner zal zijn uitgaande geldstroom. Dit wordt vastgesteld door voorafgaand aan de gestelde periode een liquiditeitsbegroting op te stellen.

De statische liquiditeit geeft aan of een onderneming haar kortetermijnverplichtingen kan voldoen met behulp van de vlottende activa. Er zijn een drietal kengetallen voor het bepalen van de statische liquiditeit: current ratio, quick ratio en netto werkkapitaal.

Terug